Ana içeriğe atla

Çift Anadal - Yandal Programları

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, ikinci bir lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlar.

ÇİFT ANADAL PROGRAM LİSTESİ için tıklayınız.
Başvuru Tarihleri

Çift Anadal Programı başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları

Çift Anadal öğrenimine başvuran öğrencinin;

1) Öğrenciler, çift anadal öğrenimi için, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında olmak üzere akademik takvimde öngörülen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

2) ÇAP’a kabul edilecek toplam öğrenci sayısı, ilgili programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

3) Çift anadal öğrenimine başvuran öğrencinin

a. başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

b. genel not ortalamasının en az 2.80 olması ve esas anadal programında kendi yarıyılındaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye girmiş olması,

c. genel not ortalamasının en az 2.80 olan ancak anadal programında kendi yarıyılındaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye giremeyen öğrenciler çift anadal yapacağı programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması halinde başvuru yapabilir. Bu öğrenciler ilk %20’ye giren öğrencilerin başvurularının sıralanması sonrası kontenjan olması halinde değerlendirmeye alınır.

d. Öğrenim dili Türkçe olan diploma programına kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim dili İngilizce olan çift anadal programına başvurabilmeleri için ilgili programa yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.

e. Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan diploma programları kapsamında açılan çift anadal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.

f. Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal programları için yetenek sınavından da başarılı olması gerekir.

g. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu yıldaki ilgili programın Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir

4) Koşulları sağlayan öğrencilerin kabulü, ikinci anadal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulunca kararı bağlanır.

Konuyla ilgili Yönerge ve Yönetmelikler

Başvuru koşulları;

  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız.
  • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.

 

YANDAL PROGRAMI

Yandal Programı

Yandal Programı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, aynı üniversite içinde ikinci bir lisans programı kapsamında belirli bir konuda bilgilenmek amacıyla sınırlı sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası almasını sağlar.

YANDAL PROGRAM LİSTESİ için tıklayınız.
Başvuru Tarihleri

Üniversite yandal başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Başvuru Koşulları Öğrenci, Yandal Programı’na, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Öğrencinin Yandal Programı’na başvurabilmesi için;

1) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.

3) Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile ACU’nun lisans diploma programına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.

4) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim dili İngilizce olan yandal programına başvurabilmeleri için ilgili programa yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.

5) Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.

6) Öğrencinin yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına kabul edilebilmesi için yetenek sınavından da başarılı olması şarttır.

7) Öğrencinin, başvurduğu yandal programını yürüten fakülte yönetim kurulunun teklifi ve senato kararı ile bu yönergede belirtilenlere ek olarak getirilen başvuru ve kabul koşullarını sağlaması gerekir.

8) Yandal programlarına başvurular, akademik takvimde öngörülen süreler içinde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları, yandal programının yürütüldüğü fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yandal programlarına kabul edilen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kabul edildikleri yandal programına kayıtlarını yaptırırlar.

9) Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programında veya birden fazla yandal programında öğrenim görebilirler.

10) Bir yandal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.

Konuyla ilgili Yönerge ve Yönetmelikler
  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız.
  • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.