Ana içeriğe atla

Uzaktan Eğitim Kişisel Verilerin Korunması

Değerli Öğrencilerimiz,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayan 2020-2021 Eğitim Yılı Güz Dönemi’nde Pandemi koşulları nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu önerisi ile Üniversitemiz Senatosu’nun aldığı kararlar doğrultusunda teorik ve uygulamalı derslerin bir bölümü “dijital yöntemlerle uzaktan eğitim yolu” ile gerçekleştirilmektedir.

Eşzamanlı (senkron) çevrimiçi dersler görüntülü bir dijital platform olan “zoom” aracılığıyla ile yapılmakta olup, ders materyalleri ve ödevler Eğitim Yönetim Sistemi (EYS/LMS) üzerinden asenkron olarak sizlerle paylaşılmaktadır. Dijital platform olan “zoom” aracılığı ile yapılmakta olan derslere, Üniversitemiz tarafından alınan karar doğrultusunda öğrencilerin kameraları açık olarak katılması kararlaştırılmıştır. Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) olmak üzere sair mevzuat kapsamında Üniversite olarak alınan bu karar doğrultusunda Pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi canlı ders sırasında öğretim elemanı ve öğrenciler arasında daha etkin ve sağlıklı bir iletişimin ortamının oluşturulması, derse devamsızlık durumunun kontrol edilebilmesi, sınav güvenliğinin ve adil notlama sisteminin sağlanması amacıyla başta görsel ve işitsel olmak üzere kişisel verilerinizi, mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin tam ve eksiksiz devamlılığının sağlanması için işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Üniversitemizin ve Üniversitemize bağlı ve birimlerinin tabi olduğu, başta Yükseköğretim mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Ders sırasında alınan kayıt ile elde edilen görüntü kaydı ve işitsel kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde burada belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya diğer elektronik şekillerde elde edilerek, Üniversite’ye ait bilişim sistemlerine nakledilerek, dijital ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite faaliyetlerinden ve eğitim/öğretim hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü, idari ve iş birimleri tarafından yapılması ile yerine getirilmesi, EYS/LMS sistemine tüm ders gereçleri, videolar ve diğer dokümanların (Ders Materyalleri) yüklenilmesi, ilgili öğretim elemanının Ders Materyallerini oluşturması/ düzenlemesi/ sunması gibi amaçlarla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. KVKK ile ilgili Üniversitemizin aydınlatma metni ile 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye https://www.acibadem.edu.tr/universite/hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz.

Yine aynı şekilde, Üniversite adına öğretim elemanları tarafından çevrimiçi yapılan eşzamanlı derslerde üretilen tüm ses ve görüntü kayıtları ile EYS/LMS ve diğer ortamlarda öğrenciler ile paylaşılan tüm Ders Materyalleri başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat kapsamında KVKK ile koruma altındadır. Öyle ki işbu Ders Materyalleri ve ilişkili tüm hakları münhasıran ilgili öğretim elemanına ve/ veya Üniversite’ye ait ve KVKK kapsamında ilgili öğretim elemanına ait “kişisel veri” olup sadece Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşbu nedenden ötürü Üniversitemiz Rektörlüğü’nün yazılı izni olmadan;

  • Zoom üzerinden yapılan canlı derslerde ses ve görüntüler öğrenciler tarafından cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı veya herhangi bir başka yöntem ile kesinlikle kayıt altına alınamaz.
  • EYS ile paylaşılan zoom üzerinden yapılmış ders kayıtları ve her türden ders materyalleri ile dijital ortamlarda çevirimiçi yapılan ders ve toplantılara giriş linkleri/ şifreler öğrenciler tarafından üçüncü kişilerle doğrudan ya da dolaylı olarak paylaşılamaz, elektronik ortamlarda kullanılamaz, herhangi bir sosyal iletişim platformunda yayınlanamaz. İşbu yükümlülük öğrencinin mezuniyeti sonrasında veya Üniversitemiz ile herhangi bir nedenle ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edecektir.

Öğrenciler tarafından yukarıda sayılan hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda KVKK açısından ilgili öğretim elemanının kişisel verilerinin ihlali anlamına gelecektir. Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlü olup, bu fiillerin Türk Ceza Kanunu 135. ve 136. maddeleri ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca da hapis cezası gerektirebileceği, Borçlar Kanunu’nun 49. ve 58. maddeleri uyarınca maddi manevi tazminat sorumluluğunu gerektirebileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu metnin KVKK’nın 8. ve 10. maddeleri kapsamında aydınlatma niteliğinde olduğunu, öğrenci tarafından metinde sözü edilen hak ihlallerinin gerçekleşmesi halinde Üniversitemizin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğunun olmadığını, bu konudaki tüm sorumluluğun bu ihlali gerçekleştiren öğrenciye ait olacağını önemle hatırlatırız.

Üniversitemize kayıtlı aktif öğrenciler ile mezun olmuş veya diğer nedenlerle Üniversitemizden ilişiği kesilmiş eski öğrenciler kendileri ile paylaşılan eğitim materyalinin güvenliğini ve gizliliğini korumakla yükümlü olup yukarıda belirtilen konuların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerimizin uzaktan eğitim dönemlerinde kendileri ile paylaşılan tüm dijital materyalleri sadece eğitim amacıyla kullanacaklarına ve yukarıda belirtilen konularda azami dikkat ve hassasiyet göstereceklerine inancımız ve güvenimiz tamdır. Derslerinizde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü