Vizyonumuz;

Hedefimiz, beslenme bilimleri ve diyetetik alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştiren, araştırma ve geliştirme hizmetleri sunan, bilimsel çalışmaları ve danışmanlıkları ile ulusal platformda tanınan, değer gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Ayrıca, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak toplumsal çalışmalar ve yayınlar yaparak beslenme ve diyetetik bilim dalında referans olmaktır.

Misyonumuz;

 • Eleştiren, düşünen ve kritik kararlar verebilen,
 • Etik ve evrensel değerlere bağlı, ekip anlayışına sahip, multi-disipliner çalışma bilince olan,
 • Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için kanıta dayalı bilim çerçevesinde beslenme planlarını oluşturan,
 • Sağlıklı yaşam için bireysel ve toplumsal boyutta sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştıran, sürdüren ve bilimsel çalışmalarla yenileyen,
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip koruyucu ve tedavi edici sağlık profesyonellerinin bir parçası olan diyetisyenler yetiştirmektir.

Temel Değerlerimiz;

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü;

 • İnsanın, bir bütün olarak eşsiz ve tek olduğunu kabul eder,
 • Topluma sunduğu hizmetlerde etik ilkelere bağlı, güvenilir ve hesap verebilir olmayı vurgular,
 • Bilimin üstünlüğüne inanır, yenilikçi, üretken ve sistematik yaklaşımı benimser,
 • Başarıda kurum aidiyeti, etkin iletişim ve ekip çalışmasının önemine inanır.

Program Amaçlarımız;

Mezunlarımız;

 1. Sağlıklı birey, hasta birey, aile ve toplum için yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, kültür, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve risk durumlarına uygun beslenme planını oluştururlar. 2.Toplumun beslenme sorunlarını saptar, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik plan ve politikaların uygulanması ve yaygınlaştırılmasında görev alırlar. 3.Çalışma hayatı boyunca etik değerlere bağlı kalarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

Program Çıktılarımız;

 1. Beslenme/diyetetik ve onu destekleyen, bilim alanlarında ve araştırma alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir,
 2. Eleştirel düşünme, bilgiyi bütünleştirme, analitik sorgulama, etik muhakeme, problem çözme gibi entellektüel becerilerini ve bilişim teknolojilerini kullanarak bilimsel/kanıta dayalı bilgiye ulaşır, kararlar alır, uygular,
 3. Uygun araştırma yöntemlerini seçerek, etik prosedürleri dikkate alarak, entelektüel, sayısal ve organizasyon becerilerini, ve bilgi teknolojilerini kullanarak araştırma yapar, raporlandırır ve paylaşır.
 4. Anadilini etkin kullanarak, sözlü-yazılı iletişim kurar ve ekip çalışması yapar,
 5. Mesleki etik kuralları tanımlar/uygular. Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür. Kültürel duyarlılığa sahiptir ve gösterir. Mesleki savunuculuk, liderlik, sivil katılım gibi tutum ve davranışlar sergiler, rol model olur.
 6. Klinik beslenme bakımını farklı yaş ve sağlık durumundaki bireylere, gruplara uygular.
 7. Davranış değişikliğini kolaylaştırıcı ve sağlığı geliştirici beslenme eğitim ve danışmanlık yöntemlerini yaş, cinsiyet, özel durum, kültürel çeşitlilik, eğitim düzeyi, sağlık ihtiyaçları, sosyo-ekonomik durum ve sürdürülebilirliği dikkate alarak uygular.
 8. Toplu beslenme yönetim işlevlerini gerçekleştirir, finans verilerini ve bütçeyi değerlendirir, kalite faaliyetlerini yürütür, çalışan, müşteri, tesis ve gıda güvenliği, için sanitasyon ilkelerinin uygulanmasını sağlar uygular, çevreyi koruyan, sürdürülebilirliği teşvik eden yetkinlikler sergiler.
 9. Beslenme ve diyetetik alanının kamu, sağlık ve sosyal politikalarla ilişkisini ulusal/uluslararası boyutta tartışır, alana ilişkin mevzuatları, sağlık çalışanlarının temel çalışma ilkelerini tanımlar, uygular, Meslek örgütüne ve diğer ilgili örgütlere katılarak mesleğin toplumdaki etkilerini güçlendirir.
 10. Genel bilgi, yabancı dil, sayısal, sosyal, kültürel, sanatsal beceri ve tutumların, geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere en az iki adet alan dışı ders alarak genel eğitim gerekliliklerini yerine getirir.
 11. Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin uluslararası çalışmaları izlemek, uluslararası istihdam olanağı elde etmek, yabancı meslektaşlar, çalışanlar, hasta ve danışanlar ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

Lisans eğitim programının amaçları (EPA) ve program çıktılarının (PÇ) ilişkilendirilmesi

Program Çıktıları

EPA1

EPA2

EPA3

PÇ1

x

x

x

PÇ2

x

x

x

PÇ3

x

x

x

PÇ4

x

x

x

PÇ5

x

 

x

PÇ6

x

x

 

PÇ7

x

 

x

PÇ8

x

x

 

PÇ9

x

x

 

PÇ10

x

 

x

PÇ11

x

 

x

Beslenme ve Diyetetik Bölümü kalite çalışmaları Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kalite Politikası doğrultusunda ve üniversitenin stratejik hedeflerini destekleyecek şekilde sürdürülmektedir. Bu amaçla; 2017 yılı içinde Acıbadem Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuş olup Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü üyelerinden Prof. Dr. Murat Baş, Prof. Dr. Sevil Başoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esen Karaca ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde Arıtıcı Çolak bu kurulda yer almıştır. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Bölüm Stratejik Planlama Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun çalışmaları kapsamında ve bölümün öğretim üye / elemanlarının tamamının katılımıyla Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2017-2021 Stratejik Planı oluşturulmuş, stratejik hedeflere ulaşılma durumu izlenmeye başlanmıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Stratejik Planı için tıklayınız.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.