Vizyonumuz;

Ulusal ve uluslararası standartlarda hemşirelik eğitimi, uygulama ve araştırmaları ile öncü, en fazla tercih edilen, referans gösterilen hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz;

Sağlıklı/hasta birey ve topluma yönelik; güvenli, kanıta dayalı, kaliteli bakım verebilecek, eleştirel düşünen, kritik karar verebilen, etik ve evrensel değerlere, araştırma becerilerine, ekip anlayışına sahip, yenilikçi, fark yaratan, kültüre duyarlı, mesleğin gelişimine katkı sağlayabilecek dünya standartlarında lider hemşireler yetiştirmektir.

Temel Değerlerimiz;

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü;

 • İnsanın, bir bütün olarak eşsiz ve tek olduğunu kabul eder,
 • Topluma sunduğu hizmetlerde etik ilkelere bağlı, güvenilir ve hesap verebilir olmayı vurgular,
 • Bilimin üstünlüğüne inanır, sistematik yaklaşımı benimser,
 • Başarıda kurum aidiyeti, etkin iletişim ve ekip çalışmasının önemine inanır.

Program Amaçlarımız;

Mezunlarımız;

1.Sağlıklı hasta, birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu güvenli sağlık bakımı hizmetini; ulusal ve uluslararası bakım standartlarında, sistematik sorun çözme yaklaşımı ile bütüncül olarak, etik duyarlılıkla sunabileceği her düzeydeki sağlık bakım kuruluşunda %90 oranında istihdam edilirler. 2.Mezuniyeti takip eden 3 yıl içerisinde, bilimsel verilere ve teknolojiye dayalı, yenilikçi uygulamaları ile ekip anlayışı içerisinde bakımın ve mesleğin gelişimine yön verecek eğitimci, araştırıcı ve lider rolü üstlenirler. 3.Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

Program Çıktılarımız;

 1. Değişen bilim, teknoloji ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda mesleki temel kuramsal bilgi, tutum ve becerilere sahip olur.
 2. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 3. Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak her ortamda birey, aile ve toplumu ilgilendiren sorunlara ilişkin verileri toplar, sorunları tanımlayabilir, kanıta dayalı bakım planlar, uygular ve gerekli kayıtları tutar.
 4. Mesleği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, uygulamalarını yasal düzenlemelere uygun olarak yürütür.
 5. Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alarak, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, etkili iletişim kurar.
 6. Her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi ile ilgili hemşirelik bakımı hizmetini sunar.
 7. Hemşirelik ve temel sağlık bilimleri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım, eğitim ve yönetim alanlarında kullanır.
 8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygular.
 9. Alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Araştırmalara katılabilir, sonuçlarını eleştirel olarak değerlendirebilir, uygulamaya yansıtır.
 11. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilkeler çerçevesinde kalite yönetimi ve süreçlerine uygun sürdürür.
 12. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler, kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirir.
 13. Mesleki gelişmeleri takip edebilmek meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az "Avrupa Dil portföyü B1 Genel Düzeyinde" kullanır.
 14. Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde” etkin biçimde kullanır.

Lisans eğitim programının amaçları (EPA) ve program çıktılarının (PÇ) ilişkilendirilmesi

Program Çıktıları EPA 1 EPA 2 EPA 3
PÇ 1 x x
PÇ 2 x
PÇ 3 X X
PÇ 4 x x
PÇ 5 x
PÇ 6 x
PÇ 7 x x
PÇ 8 x x x
PÇ 9 x
PÇ 10 x x
PÇ 11 x x
PÇ 12 x x
PÇ 13 x
PÇ 14 x x

Öz Değerlendirme Raporu için Tıklayınız.

Akreditasyon Süreci için Tıklayınız.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KALİTE POLİTİKASI

Hemşirelik Bölümü kalite çalışmaları Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kalite Politikası doğrultusunda ve üniversitenin stratejik hedeflerini destekleyecek şekilde sürdürülmektedir. Bu amaçla; 2017 yılı içinde Acıbadem Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuş olup Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üyelerinden Prof. Dr. Ükke Karabacak, Doç. Dr. Esra Uğur ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kan Öntürk bu kurulda yer almıştır. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Bölüm Stratejik Planlama Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun çalışmaları kapsamında ve bölümün öğretim üye/ elemanlarının tamamının katılımıyla Hemşirelik Bölümü 2017-2021 Stratejik Planı oluşturulmuş, stratejik hedeflere ulaşılma durumu izlenmeye başlanmıştır.

Hemşirelik Bölümü Stratejik Planı için tıklayınız.

Hemşirelik lisans programı; disiplinlerin yapısına dayalı programlardan biri olan “Klasik Eğitim Modeli’nde” oluşturuldu. Disiplin yapısına dayalı programlarda amaç, o disipline özgü kavram, kuram ve ilkelerin, araştırma, uygulama, eğitim ve yönetiminin öğretilmesidir. Bu şekilde disiplin alanına giren bilgiyi bütünleştirmek, organize etmek, sınırlarını ve boşluklarını göstermek ve geliştirmek esas alınır. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü modelinin yapılandırılmasında ulusal ve uluslararası boyutta toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamaya yönelik gelişmeler dikkate alınmıştır. Program, Klasik Eğitim Modelinde hemşirelik eğitimi teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Dersler; alanında uzman öğretim üye/elemanları tarafından yürütülmektedir. Klasik eğitim modeli doğrultusunda tüm anabilim dalları ders içeriklerini; insan, sağlık/hastalık, çevre ve hemşirelik ana kavramları çerçevesinde planlamakta ve öğrencilerin, bilişsel, psikomotor ve duyuşsal düzeyde öğrenmelerini destekleyecek şekilde aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak yürütülmektedir. Anabilim dalına özgü dersler yürütülürken farklı hemşirelik model ve kuramları kullanılmaktadır. Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli, OMAHA Sınıflama Sistemi, Adaptasyon Modeli, Kişiler Arası İletişim Modeli ve İnsan İnsana İlişki Modeli programda kullanılan modellerdir. Sahada ve kliniklerde yürütülen uygulamalarda model olarak, “İşbirlikçi Model- Klinik Öğretim Ortak Modeli” kullanılmaktadır.

Modele ilişkin bilgiler Hemşirelik Program Kılavuzunda yer almaktadır.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.