Amaçlar:

 • Temel teorik bilgiler ışığında hastaya uygulayacak farklı tedavi tekniklerini iyi bir değerlendirme altyapısının yardımı ile etik biçimde uygulayan,
 • Yeni uygulamalara açık, mesleğinde gelişmeleri takip eden ve multidisipliner ekip çalışmasına önem veren,
 • Ulusal platformlarda mezunları tercih edilen sağlık profesyonellerini yetiştirmektir.

Hedefler

Üniversitemizin ve bölümümüzün temel değerleri olarak belirtilen etik ilkelere bağlılık, saygılı, adil ve şeffaf olmak, iletişim becerilerini etkin kullanmak, yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olmak, mesleki temel değerleri gözetmek ve mesleki bilince sahip olmak doğrultusundaki hedefleri; bağımsız davranabilen, inisiyatif kullanan, problem çözebilme becerisine sahip, yaratıcı ve toplum yararını gözeten anlayışı benimsemiş mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitimi ile bu platformlarda mezunları tercih edilen; eğitim, araştırma ve hizmette öncü; Türkiye’nin en iyi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden biri olmaktır.

Misyon:

Evrensel ve kültürel değerler ışığında, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden; yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip; hem teorik hem de uygulamalı eğitim ve öğretimi mesleki hayatta en üst seviyede kullanabilen; araştırma ve eğitim alanlarında toplum yararına çalışan ve yaşam kalitesinin geliştirilmesinde etkin olan; etik değerlerden ödün vermeden mesleki hak ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan fizyoterapistler yetiştirmektir.

Temel Değerler:

 • Bilimsellik
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Çağdaşlık
 • Empati kurabilmek
 • Saygılı olmak
 • Adil olmak
 • Şeffaf olmak
 • Düşüncede özgür olmak
 • İletişim becerilerini etkin kullanmak
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olmak
 • Mesleki temel değerleri gözetmek ve mesleki bilince sahip olmak

İç paydaşlar:

 • Öğrenciler
 • Akademik Personel
 • İdari Personel
 • Afiliye Hastaneler (Acıbadem Maslak ve Acıbadem Atakent Hastanesi)

Dış Paydaşlar:

 • Üniversitenin Diğer Fakülte Ve Bölümleri
 • Mezunlar
 • Acıbadem Sağlık Grubu
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Üniversite Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Diğer Üniversiteler
 • Hasta ve Hasta Yakınları
 • Toplum

Güçlü Yönler

 • Lisans eğitim program planının çağdaş ve özgün olması
 • Temel bilimlerin güçlü olması ve bölümümüz ile işbirliği içinde çalışılıyor olması
 • Güncel, ileri teknolojik alt yapıya sahip Acıbadem Sağlık Grubu’na bağlı afiliye hastanelerde uygulamalı eğitim yapma olanakları
 • Üniversitenin gelişmiş eğitim altyapısı ve olanakları
 • Kampüsün merkezi ve toplu taşıma araçları ile kolay ulaşılabilir konumda olması
 • İsteğe bağlı ingilizce hazırlık programının olması
 • Bölümümüzün ÖSYS tercih sonuçları sonrasında Türkiye’deki bölümler arasında sıralamada üst sıralarda yer alması
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının varlığı ve bu programların etkin bir şekilde kullanılması
 • Sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde marka değeri kanıtlanmış
 • Acıbadem Sağlık Grubu ile iş birliği bulunması
 • Sağlık temalı üniversite olması nedeniyle interdisipliner ve multidisipliner çalışma olanaklarının bulunması
 • Dinamik, genç, motivasyonu yüksek, yenilikçi ve alanında nitelikli öğretim elemanlarından oluşan akademik kadroya sahip olması
 • Yönetsel birimlere ulaşılabilirliğin kolay, karar verme süreçlerinin hızlı olması
 • Üniversite yönetiminin iç ve dış değerlendirmelere açık yaklaşımı
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşlara eğitim olanağı sağlayan donanımlı bir Klinik Simülasyon (CASE) merkezine sahip olması
 • Öğretim elemanlarının klinisyen kökenli olması ve buna bağlı olarak uygulamalı derslerin geniş bir yelpazede verilmesi.
 • Üniversite kütüphanelerimizde hem anadilde hem de yabancı dilde mesleki gelişimi destekleyecek alana özgü kaynaklarının olması
 • Etkili öğrenci danışmanlığının yapılması

İyileştirmeye Açık Yönler

 • Öğretim elemanlarına akademik faaliyetler ve bilimsel araştırmalar için yeterli mali destek sağlanamaması
 • Öğretim elemanlarının akademik performanslarının yeteri kadar değerlendirilememesi
 • Yoğun iş yükü nedeniyle, öğretim elemanlarının akademik çalışma, araştırma, yayın ve bilimsel faaliyetler için yeterli zaman ayıramaması
 • Bölümde görevlendirilen Tıp Fakültesi öğretim elamanlarının farklı lokasyonlara dağılmış olması
 • Afiliye hastaneler ve kampüs arasındaki mesafenin uzak olması
 • Danışman öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması
 • Her akademik birimin kendine ait bütçesinin olmaması
 • Üniversitenin kendine ait bir eğitim araştırma hastanesinin olmaması
 • Kampüs dahilinde açık hava alanlarının yetersiz olması
 • Bölüme ait ofis alanlarının yetersiz olması
 • Üniversite web sitesi tasarımının yetersiz oluşu
 • Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli düzeyde olmaması
 • Uluslararası destekli projelerin olmaması
 • Fizyoterapist kökenli öğretim üye sayısının azlığı
 • Bölüme ait uygulama laboratuvarının bir tane olması
 • Lisansüstü programının olmaması

Fırsatlar

 • Üniversitenin tanınırlığının artması ile birlikte alanında yetkin akademisyenler tarafından tercih ediliyor olması
 • Ülkemizde, sağlık sektörünün büyüme hızındaki artış nedeniyle nitelikli sağlık profesyonellerine olan gereksinimin de yükselmesi
 • Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim talebinin varlığı
 • Sağlık ve diğer sektörler arasında iş birliği gereksinimin artması
 • Sağlık bilimleri ve teknolojilerindeki gelişmeler
 • Güçlü vakıf üniversitelerinin önem kazanması
 • Yükseköğrenim yapmayı hedefleyen öğrenci sayısının artması
 • Sağlık bilimleri ile ilgili mesleklere olan ilginin giderek fazlalaşması
 • Ülkemizin nüfus profilinin değişimi ve artan kronik hastalıklar ile ilişkili olarak koruyucu/rehabilite edici fizyoterapi yaklaşımlarına ihtiyacın giderek artması
 • Fizyoterapi mesleğinin toplumda ve medyada tanınırlığının giderek artması

Tehditler

 • Ülkenin değişken sağlık, eğitim politika ve uygulamaları
 • Türkiye’de fizyoterapist yetiştiren lisans programlarının sayısının ve öğrenci kontenjanlarının artması
 • Öğrencilere kamu kurumlarında uygulamalı eğitim yaptırmada yaşanan güçlükler
 • Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koşullar
 • Ülke genelindeki vakıf üniversitelerinin lisans programlarının öğrenci kontenjanlarının dolmaması riski
 • Bazı alanlarda sağlık profesyonellerinin sayısının hızla artması nedeniyle kamu ve özel sektörde istihdam sıkıntısı
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde nitelikli akademisyen eksikliği
 • Akademik ve idari personelin işe devamının sürdürülebilirliğindeki zorluklar
 • Toplumun vakıf üniversitelerine eğitim kalitesi ve maddi gereksinimler açısından şüpheli yaklaşımı
 • Bazı öğrencilerin orta öğretim temel bilgilerinin (Türkçe ve matematik vb.) yetersiz olması

Stratejik Plan için Tıklayınız.

Çekirdek Eğitim Planı için Tıklayınız.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.