• Acıbadem Üniversitesi’nde deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların öncesinde ACU-HADYEK’ten izin alınması zorunludur. ACU-HADYEK’ten izin alınmadan başlatılan çalışmalar için sonradan onay belgesi verilmez.
 • Ulusal ya da uluslararası nitelikli her türlü bilimsel yayında ACU-HADYEK protokol numarası ve “Etik Kurul onayı alınmıştır” ifadesine yer verilmek zorundadır.
 • ACU-HADYEK’te yalnızca ACU-DEHAM’da yürütülecek projeler değerlendirilir.
 • ACU-HADYEK’e yapılacak izin ve onay başvuruları, “Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulması ile ACU-HADYEK sekreterliğine yapılır. ACU-HADYEK’e yapılacak izin ve onay başvurularında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “taahhütname”nin imzalanarak başvuruya eklenmesi zorunludur.
 • Başvurular, yapılacak deneylerin yürütücüsü/yürütücüleri konumundaki en kıdemli personel tarafından yapılır. Tez çalışmalarında yürütücü Tez danışmanı öğretim üyesidir. Diğer araştırma projeleri için ise öğretim üyesi statüsündeki araştırma yürütücüsüdür.
 • Başvurular geliş sırasına göre gündeme alınır. ACU-HADYEK başvuruları inceleyerek “uygun”, “düzeltilmesi gerekir”, “koşullu olarak uygun” veya “uygun değildir” kararı verir. Gerekli hallerde kurul deneyimli uzmanların yazılı görüşüne başvurabilir ve uzmanları toplantıya davet ederek sözlü görüş isteyebilir.
 • Düzeltilmesi yönünde karar verildiğinde, başvurular, başvuru sahibi tarafından düzeltildikten sonra tekrar değerlendirilir. Bunlar için “uygun” koşullu olarak uygun” ya da “uygun değildir” kararı verilir.
 • İlk başvuruda ya da düzeltildikten sonraki başvuruda “koşullu olarak uygun” kararı verilmiş projeler, kararda belirtilen süre ile izlendikten sonra istenen koşulların yerine getirilip getirilmediği de dikkate alınarak “uygun” ya da “uygun değildir” şeklinde karar verilir.
 • Deneysel araştırma projesinde yerel etik kurulu onayı alındıktan sonra projedeki ve çalışmaya katılacak kişilerdeki değişiklikler yerel etik kurullara yazılı olarak bildirilir ve onayı alınır.
 • ACU-HADYEK onayı alınmaksızın hiçbir protokol değişikliği uygulanamaz. Çalışmada ACU-HADYEK tarafından onaylanmamış protokol değişikliklerinin uygulanması durumunda çalışma durdurulur.
 • ACU-HADYEK’ in oluru, onaylanan protokolde belirtilen konu ve verilen süre boyunca geçerlidir. Bitirilemeyen projeler için ek süre istenmesi zorunludur.

Aylar

En geç proje teslim tarihi

Etik kurul toplantı tarihi

Ocak

3 Ocak 2020

8 Ocak 2020

Şubat

31 Ocak 2020

5 Şubat 2020

Mart

28 Şubat 2020

4 Mart 2020

Nisan

27 Mart 2020

3 Nisan 2020

Mayıs

1 Mayıs 2020

6 Mayıs 2020

Haziran

29 Mayıs 2020

3 Haziran 2020

Temmuz

26 Haziran 2020

1 Temmuz 2020

Ağustos

31 Temmuz 2020

5 Ağustos 2020

Eylül

28 Ağustos 2020

2 Eylül 2020

Ekim

2 Ekim 2020

7 Ekim 2020

Kasım

30 Ekim 2020

4 Kasım 2020

Aralık

28 Kasım 2020

2 Aralık 2020

*Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun toplantı tarihleri tabloda yer almaktadır.

** TÜBİTAK veya TÜSEB kurumlarına ait proje çağrıları için toplantı tarihlerinde revizyon yapılmaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Taahhutname için tıklayın

Acıbadem Üniversitesi DEHAM Deney Hayvanı Talep Formu için tıklayın

Acıbadem Üniversitesi HADYEK Başvuru Formu için tıklayın

 • Hayvanları Koruma Kanunu
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Kılavuz
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi
 • Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

Sertifika programı 40 saat teorik ders, 40 saat uygulama dersleri olmak üzere toplamda 80 saat dersten oluşmaktadır. Kurs sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gereklidir.

Gerekli belgeler:

Fotoğraf ( 1 adet ) Nüfus cüzdanı fotokopisi Dekont (acuhadyek@acibadem.edu.tr adresine iletilmelidir)

Banka hesap bilgileri:

Hesap adı: Acıbadem Üniversitesi İktisadi İşletmesi

İş Bankası Küçükbakkal Şubesi

TR08 0006 4000 0011 1720 6972 21

Açıklama: isim- DEHAM kurs ücreti

Üye Kurul Görevlileri
Prof. Dr. Güldal Süyen Başkan
Prof. Dr. Serap Arbak Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Üye
Prof. Dr. Alp Bayramoğlu Üye
Prof. Dr. Yeşim Ülman Üye
Doç. Dr. Figen Demir Üye
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Öz Arslan Üye
Sabiha Turgut Genç STK Üyesi
Ferhat Bilgili Sivil Üye
Samed Özer Veteriner Hekim
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.