ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

STAJ HAREKETLİLİĞİ

 

Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

 

Faaliyete katılan öğrencilerin takip edilen programda başarılı olunan kredilerine tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Başvuru Koşulları:

-        Örgün öğretimde ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi olmak

-        Genel not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için minimum 2.20 ve üzeri, yüksek lisans öğrencileri için minimum 2.50 ve üzeri olmak

-        Bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen ders yükü olmak

 

***Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanamazlar.  

 

Program Süresi:

-        Minimum 3 tam ay veya 1 trimester, maksimum 12 tam aydır.

-        Tıp Eğitimi için maksimum süre 24 tam aydır.

 

 

 

Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. (Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. )

 

Staj Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır. Stajı öğrenci kendisi bulmakla yükümlüdür.

 

Başvuru Koşulları:

-        Örgün öğretimde ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi olmak

-        Genel not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için minimum 2.20 ve üzeri, yüksek lisans öğrencileri için minimum 2.50 ve üzeri olmak

-        Başvuru sırasında herhangi bir staja kabul almış olmak ya da kabul alabilecek durumda olunması.

 

***Mezun olacak öğrenciler mezuniyet sonrası staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.  

 

Program Süresi:

-        Minimum 2 tam ay, maksimum 12 tam aydır.

-        Tıp Eğitimi için maksimum süre 24 tam aydır.

 

 

 

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Seçimler Fakülte / Bölüm bazında belirlenen kontenjanlar çerçevesinde her iki hareketlilik için ayrı ayrı yapılır. Aşağıda belirtilen değerlendirme kriterleri sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan öğrenciler kurum tercih sıralamaları gözetilerek yerleştirilir. Seçim sonuçları, başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında ve internet sayfasında yayımlanır.

Akademik Başarı Düzeyi             

%50

Dil Seviyesi                                 

%50

Şehit ve Gazi Çocuklarına            

+15

Engelli Öğrencilere (Engelliliğin belgelendirilmesi kaydıyla)

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10

Seçilmesine rağmen feragat süresinden sonra feragat eden öğrencilere

-10

Vatandaşlığı olan ülkeye gitmeyi tercih eden öğrenciye

-10

İki Hareketliliğe de başvuran öğrenciye (Seçtiği bir hareketlilik için)

-10

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

- 5

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

HİBELENDİRME

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre üç (3) gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere aşağıdaki tabloya istinaden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri, konaklama ve diğer giderleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

Hibe Ödemelerinin Yapılması:

 • Seçilen öğrenciler ile kabul mektuplarındaki süreler baz alınarak hesaplanan tahmini hibe miktarını içeren sözleşmeler imzalanır.

 • Hibe ödemeleri Öğrenci Hibe Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere %80’i hareketlilik öncesinde, %20’si hareketlilik sonrasında olacak şekilde iki taksitte yapılır. İlk ödemeler sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içinde öğrencilerin ilettikleri kişisel Avro hesaplarına yatırılır.

 • Hareketlilik sonrasında misafir olunan kurumdan getirilen belgelerdeki tarihlere göre kesin hibe miktarı hesaplanır ve öğrenciye kalan hibe miktarı ödenir.

Hibe Ödemelerinde Kesintilerin Yapılması:

 • Hareketliliğin Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen, öğrenim için asgari üç (3) ay, staj için asgari altmış (60) gün olarak belirlenen sürelerin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

 • Öğrencilerin mücbir sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb. gibi zorunluluk durumları) planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda, yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı ödenir. Kalınan süre için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa fazla miktarın iadesi talep edilir.

 • Öğrencinin misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken tarihlerde yedi (7) takvim gününden fazla süre misafir olduğu kurumdan ayrıldığının tespit edilmesi halinde ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

 • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (Katılım Sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

 • Hareketlilik öncesinde ve sonrasında Zorunlu Dil Sınavı (OLS – Online Linguistic Support) almayan, hareketlilik sonrası AB Katılımcı Anketi’ni doldurmayan öğrencilere kesinti uygulanır.

Hibesiz ( “0” Hibeli ) Öğrenci:

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber aynı şartlar ile genel değerlendirmeye tabi tutulurlar. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Yükseköğretim kurumu, kurumsal destek hibesinden aktarım ve/veya ek kaynak bulunması gibi nedenlerle hibesiz öğrencileri hibelendirmeye karar verebilir. Bu karar neticesinde, başarı sırası gözeterek veya tüm hibesiz öğrencilerine eşit uygulanacak şekilde öğrencilere hibe tahsis edebilir.

ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak katılımcılar için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi Dil Desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.

Zorunlu Sınavlar:

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

İsteğe Bağlı Dil Kursları:

Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE:

Erasmus+ Başvurusu için:

 1. Öğrenci Başvuru Formu (Doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir)

 2. Not Çizelgesi (Transkript İngilizce)

 3. Vesikalık Fotoğraf

Asil Seçilen Adaylar için:

 1. Learning Agreement for Study/Traineeship, Öğrenci Öğrenim/Staj Anlaşması: Öğrenci ile karşı taraf arasında doldurulacak eğitim anlaşmasıdır, Erasmus ofisi bu konuda yardımcı olmaktadır.

 2. Invitation/Acceptance Letter: Karşı kurum tarafından sizlere gönderilecek belge.

 3. Nominasyon ve Dil Bilgisi Belgesi: Erasmus Ofisi tarafından verilecektir. (Her durumda gerekli değildir sadece karşı taraf ister ise ofisten talep edebilirsiniz)

 4. Online Linguistic Support (OLS 1) Sınav SonucuÖğrenciye otomatik olarak atanan dil sınavı.

 5. Vize/Hibe Yazısı (İngilizce-Türkçe): Vize başvurunuz öncesi ofis tarafından hazırlanıp size sunulur, hibe miktarını ve gideceğiniz yerin bilgisini içerir.

 6. Sağlık Sigortası: Gitmeden önce yapılması gereken sigorta.

 7. Hesap Bildirim Formu : Size iletilen bankadan açılmış hibe ödemelerinin yatırılacağı Avro hesabı.

 8. Hibe Sözleşmesi: Alacağınız hibenin kurum ile aranızda olan sözleşmesi, ıslak imzalı olmalı.

 9. Erasmus Öğrenci Beyannamesi: Süreç boyunca öğrencinin sorumluluklarını ve haklarını özetlendiği beyannamedir, okuyup imzalanır.

HAREKETLİLİK SÜRESİNCE: Hareketlilik sırasında derslerinizde bir değişiklik olduğunda:

 1. Learning Agreement During the Mobility: Doldurulup tekrar gönderilmesi gerekir.

HAREKETLİLİK SONRASINDA:

 1. Learning Agreement After the Mobility: Anlaşmanızın en son sayfasında After Mobility kısmında aldığınız dersleri, kredileri ve notlarını girip ofise kaşe ile imzalatılır.

 2. Confirmation (Duration) Sheet: Gittiğiniz gün varış günü kısmını, döneceğiniz zaman dönüş kısmı imzalatılır.

 3. Öğrenim Hareketliliği için Transkript, Staj Hareketliliği için Evaluation Sheets veya Traineeship Certificates: Yapılan stajın veya alınan derslerin ispatı için çok önemli, gittiğiniz kurum tarafından verilir.

 4. EU Survey - Avrupa Birliği Memnuniyet Anketi: Sistem dönüş tarihine bakarak kendisi atama yapar, doldurmanız mecburidir. Bu anketi dikkatli okuyup cevaplayınız çünkü yapacağınız değerlendirme tüm kurumu ve sonraki Erasmus projelerini etkileyecektir.

 5. OLS 2 Sınav Sonucu: Sistem dönüş tarihinize bakarak otomatik atar, doldurup PDF çıktısını sunmanız gerekir.

 6. Pasaport giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi: Giriş ve çıkış tarihlerinizin teyit edilmesi için gerekli.

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği kapsamında öğrenim veya staj faaliyetinde bulunmak için yurtdışından üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilir.

Öğrenim faaliyetinde bulunabilmek için yükseköğretim kurumları arası ikili anlaşma olması gerekmektedir. Başvuracak öğrenciler İkili Anlaşmalar sayfasından anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumlarının listesine ulaşabilirler. Staj faaliyeti için kurumlar arası anlaşma şartı yoktur.

ERASMUS+ GELEN ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İÇİN:

Başvuru Belgeleri

 • Öğrenci Başvuru Formu
 • Not Çizelgesi (Transkript)
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)
 • English Certificate (Gönderen Üniversite Erasmus Ofisi tarafından verilecektir)
 • Nominee Letter (Gönderen Üniversite Erasmus Ofisi tarafından verilecektir)

Hareketlilik Sonunda Verilecek Belgeler

 • Confirmation (Duration) Sheet
 • Öğrenim hareketliliği için Transkript, Staj hareketliliği için Evaluation Sheets veya Traineeship Certificates
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.