Acıbadem Üniversitesi ve Avrupa Konseyi işbirliğinde, 25 Ekim 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi’nde “Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Bakım (End of Life Care) Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumda, Avrupa Konseyi’nin, Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Karar Verme Sürecine İlişkin Kılavuz’u da katılımcılara tanıtıldı. Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi (DH-BIO) tarafından hazırlanan Kılavuz, hasta haklarının uygulanmasını ve İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Convention, ETS No. 164, 1997)’nde benimsenmiş ilkelerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Kılavuz ile yaşamın sonuna gelmiş hastalar hakkında alınan tıbbi kararlar hakkında insanlara bilgi vermek, sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte ışık tutabilmek, kamuoyunu ve konunun paydaşlarını bilgilendirmek, gereksinimlerine yanıt verebilmek hedeflenmiştir. Kılavuz’da, ayrıca, Önceden Verilmiş Talimat (Advance Directive), Tıbbi Vasiyet (Living Will), Temsil Yetkisi (Powers of Attorney), İradi Temsil (Attorney), Güvenilen Kişi (Person of Trust) gibi konuyla ilgili etik ve hukuk kavramlarına açıklık getirilmektedir.

Sempozyumda, Avrupa Konseyi Biyoetik Kurulu temsilcisi Mr. Ramon Prieto-Suarez, İsviçre Hukuk Fakültesi’nden hukukçu ve biyoetikçi Doç. Dr. Roberto Andorno, Hannover Tıp Fakültesi Klinik Etik Kurul Başkanı felsefeci ve biyoetikçi Dr. Gerald Neitzke insan hakları ve onuruna dayalı sağlık hizmetleri sunma, klinik etik konsültasyon ve klinik etik kurullar vasıtasıyla hizmetin niteliğini geliştirme konusunda bilgiler verdiler, tecrübelerini paylaştılar. Avrupa Konseyi Biyoetik Kurulu Türkiye delegesi Prof. Dr. Ergun Özsunay, mukayeseli hukuk ve medeni hukuk açısından temsil yetkisi, velayet ve vesayet, önceden verilmiş hasta talimatı, ayırtım gücü, karar verme yeterliği gibi hukuki konularda ayrıntılı bilgi verdi. Anestezi Reanimasyon ve Yoğun Bakım uzmanları Doç. Dr. Tuğhan Utku, Dr. Elif Çizmeci yaşamın sonundaki hastaya sunulan bakım hakkında deneyimlerini ayrıntılı olarak paylaştılar, uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verdiler, yürütmekte oldukları araştırmaları sundular. Acıbadem Üniversitesi tıp ve sağlık bilimleri öğrencileri ile yürüttükleri, araştırmayı sundular. Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İnci User ömrünün son dönemindeki hastaya tıbbi yaklaşımı sosyolojik yönden inceleyen bir zihniyet araştırmasının niteliksel esaslarını ele aldı. Acıbadem Üniversitesi adına toplantıyı düzenleyen Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, yaşamın sonundaki hastaya sunulan bakımın etik ilkeleri ve insan haysiyetine yakışır sağlık hizmetinin esasları hakkında bilgi verdi. Tıp fakültelerinden, eğitim araştırma hastanelerinden, yoğun bakım birimlerinden, yaşlı bakım ünitelerinden, anestezi reanimasyon yoğun bakım uzmanlık derneklerinden, yüzü aşkın uzman, sağlık çalışanı, hukukçu, öğretim üyesi, lisans ve lisansüstü öğrencileri toplantıya katılarak tartışmalara katkı sağladılar.

Programa ulaşmak için tıklayın

Toplantı Kitapçığına ulaşmak için tıklayın

Son güncelleme tarihi: 11/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.