Değer bazlı yönetim sistemleri endüstri ve hizmet sektörlerinin pek çok kolunda olduğu gibi, sağlık sektöründe de yeni ve gelişmeye oldukça açık yönetim modelleridir. Sağlığın sektörel olarak hizmet üretimi noktasında bilimsel gelişmelerin en sık kullanıldığı alanlardan biri de olduğu göz önünde bulundurularak, yönetim noktasında da bilimsellikten faydalanması gerektiği, özellikle değer bazlı sistemler söz konusu olduğunda, yadsınamaz bir gerçektir.

Bu kapsamda Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Dr. Korhan Zakiroğlu, Prof. Dr. Haluk Özsarı danışmanlığında, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Merkezi, Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörlüğü, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD’den Dr. Öğr. Ü. Efe Onganer ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji ABD’den Prof. Dr. Sesin Kocagöz’ün destekleri ile yürüttüğü “Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Hasta ve Hastane Maliyetleri Üzerine Etkileri: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Örneği” isimli tez çalışmasında günümüz sağlık hizmetlerinin gerek antibiyotik rezistansı, gerekse morbidite ve mortalite noktasında en önemli önlenebilir sorunlarından biri olan yoğun bakım ünitelerindeki nozokomiyal enfeksiyonların maliyetlerini ortaya koymayı planlıyor. Retrospektif arşiv taraması şeklinde tasarlanan çalışmada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon geçiren yoğun bakım hastalarının maliyetlerinin ilaç, insan gücü, sarf malzeme gibi alt kırılımlarında bu enfeksiyonları geçirmeyen yoğun bakım hastalarıyla karşılaştırılması planlanıyor.

Her ne kadar çalışmanın neticesinde herhangi bir girişim ile alakalı olarak değer analizi planlanmamış da olsa, bu iki hasta popülasyonu arasındaki maliyet farkının ve maliyetleri farklılaştıran hizmet kalemlerinin ortaya konacak olması, bu çalışmayı ileride yapılabilecek değer analizi çalışmalarında bir orijin noktası olarak kullanılmasını sağlayabilir. Sağlıkta değer bazlı yaklaşımların önderi olarak kabul edilen Michael Porter’ın ortaya koyduğu “Değer=Sağlık çıktıları/Maliyet” denklemi de göz önünde bulundurularak, bu çalışmanın sonuçları ileride yapılabilecek girişimlerde, yatırımlarda ve sağlık teknolojileri değerlendirme çalışmalarında sağlık çıktılarındaki artışın gösterilebilmesi, maliyetlerdeki düşüşün hesaplanabilmesi ve bunların sonucunda yaratılan değerin gösterilebilmesi için başlangıç noktası olarak kullanılabilmesi ön görülüyor.

Dr. Korhan Zakiroğlu - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

Son güncelleme tarihi: 01/04/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.