DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Personel Ders Verme Hareketliliği, Türkiye'de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHe sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verlen günler için hibe ödemesi yapılır.

***Ders verme hareketliliğinden faydalanabilmek için anlaşmalı olunan bir üniversiteye gitmek zorunludur.

Program Süresi:

 • Faaliyet süresi seyahat hariç minimum 2 iş günü, maksimum 2 aydır. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel Eğitim Alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

***Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

***Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır. Adaylar eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna, eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta faaliyete katılabilir. Eğitim alma faaliyetine dair aşağıdaki internet sitesinden uygun eğitimler incelenebilir.

Program Süresi:

 • Faaliyet süresi seyahat hariç minimum 2 iş günü, maksimum 2 aydır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Personel Hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

Ders Verme ve Eğitim Alma faaliyetlerinden yararlanmak isteyen personel, üniversitenin internet sayfasında yayınlanan ilanda belirtilen tarih aralığında aşağıda bulunan başvuru formunu Uluslararası Ofis’e teslim eder.

Başvuru Formu:

Değerlendirme: İlgili tarihlerde formlarını ileterek başvuran personeller arasından üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum sayısı ve Ulusal Ajans tarafından verilen hibe miktarına bağlı olarak aşağıda belirlenen kriterler doğrultusundan seçme işlemi yapılır.

 • Hareketliliğe ilk kez katılacak personele seçimde öncelik verilir. (Zorunlu)
 • Eğitim Alma hareketliliğinde İdari Personele öncelik verilir. (Zorunlu)
 • Engelli personele öncelik verilir. (Zorunlu)
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele öncelik verilir. (Zorunlu)
 • Eğitim Alma hareketliliğinde İdari Personelin İngilizce Dil Bilgisine sahip olması zorunludur.
 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilir.
 • Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

HİBELENDİRME

Personel hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre dört (4) gruba ayrılmış ve ülke grupları için günlük hibe miktarları belirlenmiştir. Günlük hibe miktarına ek olarak hareketliliğe katılacak personele seyahat masrafları için “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hibe ödemesi yapılır.

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Hesaplama Tablosu

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe (Avro)
1.Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç 144
2.Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan 126
3.Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti 108
4.Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90
 • Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

Personel Hareketliliği Seyahat Giderleri Hesaplama Tablosu

Elde edilen "km" değeri Hibe Miktarı (Avro)
10-99 km arası 20
100-499 km arası 180
500-1999 km arası 275
2000-2999 km arası 360
3000-3999 km arası 530
4000-7999 km arası 820
8000 km ve üzeri 1.300

Hibe Ödemelerinin Yapılması:

 • Seçilen personel ile davet mektuplarındaki süreler baz alınarak hesaplanan tahmini hibe miktarını içeren sözleşme imzalanır.
 • Hibe ödemeleri Hibe Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere %80’i hareketlilik öncesinde, %20’si hareketlilik sonrasında olacak şekilde iki taksitte yapılır. İlk ödeme sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içinde personelin ilettiği kişisel Avro hesabına yatırılır.
 • Hareketlilik sonrasında misafir olunan kurumdan getirilen belgelerdeki tarihlere göre kesin hibe miktarı hesaplanır ve kalan hibe miktarı personele ödenir.
 • Engelli personele standart hibeye ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Katılımcının ek hibe talebi varsa, ek masraflar belirlenir ve Özel İhtiyaç Desteği hibe başvuru formu Ulusal Ajans’tan talep edilir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu başvuru formunda istenildiği şekilde detaylıca gösterilir. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Belgeye dayanmayan veya sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsa dahi uygun kabul edilmez.

Hibe Ödemelerinde Kesintilerin Yapılması:

 • Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin üniversite tarafından belirlenen tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda kalan hibe tutarı (%20) kesilir ve ödenmez.

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE:

Erasmus+ Başvurusu için:

 • Başvuru Formu
 • Engelli personeller için engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi

Asil Seçilen Adaylar için:Asil Seçilen Adaylar için:

 • Staff Mobility Agreement for Teaching/Training, Personel Ders Verme/Eğitim Alma Anlaşması - Personel ile karşı taraf arasında doldurulacak eğitim anlaşmasıdır, Erasmus ofisi bu konuda yardımcı olmaktadır.
 • Invitation/Acceptance Letter - Karşı kurum tarafından davet veya kabul belgesi.
 • Vize/ Hibe Yazısı (İngilizce-Türkçe) - Vize başvurusu öncesi Uluslararası Ofis tarafından hazırlanır, hibe miktarını, gidilecek yeri ve hareketlilik tarihleri bilgisini içerir.
 • Hesap Bildirim Formu - Size iletilen bankadan açılmış hibe ödemelerinin yatırılacağı Avro hesabı.
 • Hibe Sözleşmesi - Ödenecek hibenin tutarını gösteren, kurum ile personel arasında imzalanan sözleşme. (Islak imzalı olmalıdır.)

HAREKETLİLİK SONRASINDA:

 • Katılım Sertifikası - Misafir olan kurum tarafından hareketlilik tarihlerini belirten belge. Ders verme hareketliliğinde verilen ders sayısını göstermesi zorunludur.
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler - Pasaport giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi ve biniş kartları
 • EU Survey - Avrupa Birliği Memnuniyet Anketi Sistem dönüş tarihine bakarak kendisi atama yapar, doldurmanız mecburidir.

Lecturers and staff can apply to our university for teaching and training mobility activities within the framework of Erasmus+ Staff Mobility.

We can only accept the lecturers from our partner universities for Teaching Mobility, so please check the list of current Erasmus Agreements from our web page. If there is no agreement with your university, then we may initiate the agreement process if faculties deem it appropriate. On the other hand bilateral agreement is not compulsory for staff training exchange.

Application: Please send the relevant Mobility Agreement directly to the intoffice@acibadem.edu.tr

REQUIRED DOCUMENTS FOR STAFF MOBILITY

 • For Teaching - Mobility Agreement for Teaching
 • For Training - Mobility Agreement for Training
×
You can use ENTER to search, ESC to close and ▼/▲ keys to move between search recommendations