Adı: 2020-02 Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 2 kalem elektrik enerjisi alımı

Yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kayışdağı Cad. No:32 A204 Nolu Amfi 34752 Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 30/11/2020, Pazartesi Günü, Saat 11:00

İhale doküman bedeli: 50 TL dir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin T.Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal şubesi TR85 0006 2000 3830 0006 2945 16 nolu hesabına yatırılır. İhale dokümanı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde ve www.acibadem.edu.tr web sitesinde bedelsiz olarak görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden , ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

  1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  4. Ticaret sicil gazetesi
  5. Mali yeterlilik belgeleri
  6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
  7. Geçici teminat
  8. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
  9. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının okunup kabul edildiklerine dair kaşeli, imzalı nüshaları

İhale dosyası teslim yeri: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü, Kayışdağı Caddesi No:32, A Blok Kat:2 PK:34752 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 30/11/2020, Pazartesi Günü, Saat 10:00

1) İdari Şartname

2) Teknik Şartname

3) Sözleşme Taslağı

4) Birim Fiyat Teklif Mektubu

5) Birim Fiyat Teklif Cetveli

6) Geçici Teminat Mektubu

7) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

Son güncelleme tarihi: 17/11/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.