Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Adli Tıp ve Etik

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp ve Etik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Adli Bilimler ve Etik alanında uzmanlaşmak isteyenler için farklı disiplinlerin katkıları ile hazırlanmış multidisipliner bir yüksek lisans programıdır. 

Adli Tıp, insanı ve insanla ilgili davranışların yarattığı sonuçları doğru ve bilimsel olarak değerlendirmeyi hedefleyen bir bilim dalıdır. Adli Tıp diğer tıp bilim dallarından farklı yapı ve içeriğe sahip bir dal olarak tüm meslek gruplarının kendini geliştirebilmesi için önemli bir basamaktır. Multidisipliner yaklaşım adli tıbbın temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan da hukuk, etik, psikoloji, kriminoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimler alanının yanı sıra biyoetik, genetik, biyoloji, biyokimya ve patoloji gibi pozitif bilimleri de kapsayan bir içeriğe sahiptir. 

Her türlü şiddet olgusunun nedenlerini, dinamiklerini inceleyen ve saptamasını yapan Adli tıp, insan davranışlarını ve onların sonuçlarının da irdelendiği ve analizinin yapıldığı bir alan konumundadır. Travma ve sonuçlarının değerlendirildiği adli tıp insanın travmadan etkilenmesini eksenine alarak bunu her boyutuyla değerlendirmesini yapmaya odaklanmış bir bilim dalıdır. Bugün çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet olguları ve insan haklarının ihlalleri olgularında temel odak görev adli tıbbın kapsamı içindedir. 

Son yıllarda çok gündeme gelmeye başlayan tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis) saptanmasının yanı sıra DNA analizi ile babalık tespiti başta olmak üzere kimlik tespiti de temel konular arasındadır. Ayrıca uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar da önemli yer tutmaktadır. Dünyada da olgulara klinik yaklaşımlarında büyük önem kazanmasıyla adli tıbbın çalışma alanlarının çok daha geniş perspektife ulaştığı gözlenmektedir. 

Adli tıptaki en önemli özellik multidisipliner çalışma boyutunun bilim dalının doğal özelliği olmasıdır. Bir şiddet olgusunda hukukçu adli tıp bilgisini kullanarak ancak doğru tespiti yapabilecek ve hasar tespitinde bulunabilecektir. Psikolog da ruhsal travmanın tespitini yaparak adli tıbbın en önemli konularından birisinin aydınlatılmasını ve gözle görülmeyen ama çok önemli olan travma sonrası hasarın saptamasını yapacaktır. Çok geniş bir spektrumda olan adli tıp uygulamalarının etik boyutu da çok büyük önem taşımaktadır. Yaklaşımların ve uygulamaların hepsinin etik boyutunun olması ve bunun değerlendirilmesi çok önemlidir. Profesyonel değerlerin, etik ilkelerin bilinmesi ve etik tutum ve yaklaşımın uygulamalarda yaşama geçirilmesi, etkililik ve başarı kadar hatta onlardan daha da çok öneme sahip bir boyuttur. İnsan onuruna ve haklarına saygı gösterme, zarar vermeme, tedavi ederek yararlı olma, aydınlatma, bilgilendirme, kişi özerkliğine saygı, özel hayatın gizliliğine ve mesleki gizliliğe saygı, adil, hakkaniyetli olma, ayrımcılık yapmama ve eşitlikle davranma gibi etik ilke ve değerlere dayanarak değerlendirme yapmak bilimsel adli tıp uygulamalarının özünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda mesleğin ve mesleki değerlerin gelişiminin bilgisini sağlayan tıp, bilim ve teknoloji tarihi de adli tıp disiplinini zenginleştiren bir özgün çalışma alanıdır. Adli Tıbbın diğer tıp dallarından en önemli farkı sosyal konularla ilgisi nedeniyle dinamik ve dışarıya çok açık bir çalışma alanının bulunmasıdır. Tüm bilim dalları içerisinde işbirliğine en açık bilim dalı Adli Tıptır. Toplum olarak birey olma bilincinin geliştiği ve haklar kavramının yaşamın içinde olması gerektiği bilincinin oluşmasıyla her geçen gün adli tıbbın önemi ve prestiji artmaktadır. Başka olgularda bireysel olarak şiddete maruz kalmış işkence mağduru kişi, aile içi şiddet kurbanı kadın ya da cinsel veya fiziksel istismar mağduru çocuğun daha sonra hakkını koruyabilmesi, saldırganın cezalandırılabilmesi için vazgeçilmez tek koşul adli tıbbın iyi bilinmesi ve doğru uygulanmasıdır. Etiğin tıp alanındaki uygulamalı alanı tıp etiği ve onun yanısıra bilimsel gelişmelerde canlılarla ilgili değer sorunlarını ele alan ve uygulamalı etik çalışma alanlarının tümünü kapsayan biyoetik disiplini 21. yüzyılın genetik araştırmalar, gen teknolojisi, yeni tıp teknolojileri, ilaç endüstrisi, klonlama, doğum, ölüm, klinik araştırmalar ve hayvan deneyleri gibi canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele alıp incelemektedir. Bunlarla birlikte, ahlak felsefesi, sağlık hukuku, aydınlatılmış onam, hasta hakları, sağlık yönetimi, sağlık politikaları gibi sosyal bilim alanlarından beslenen diğer konu başlıklarında da sahiptir.


Prof. Dr. Oğuz POLAT

Program Başkanı


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul