Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BİYOİSTATİATİK VE BİYOİNFORMATİK DOKTORA PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Biyoistatistik ve Biyoinformatik  Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Biyoistatistik ve Biyoinformatik  Doktora ProgramıYurt İçi: 3

 

Biyoistatistik ve Biyoinformatik Doktora Programına aşağıda belirtilen en az 2 yıllık tezli Yüksek Lisans 4 yıllık Fakülte / Bölüm ve programlarından veya yurtdışı eşdeğerlerinden mezun adaylar başvurabilir.

“Bilgisayar Mühendisliği, Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Genetik Bölümü, Tıp Mühendisliği, Tıp Fakültesi”

Yukarıda belirtilen en az 4 yıllık Bölüm/Fakülte mezunlarının Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Medikal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya benzeri alanlarda yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar Acıbadem Üniversitesi akademisyenlerince oluşturulacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Lisans ve lisansüstü öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması ve denklik koşullarını sağlaması gerekir.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak gereksinmelerine göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

30.000 TL

 

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Koşulu

Adayların aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen asgari puanlardan düşük olmamak kaydıyla ilgili enstitü ve program koordinatörlüğü tarafından ilan edilen puanları elde etmeleri gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı veya Sayısal puanın en az 55 olması, GRE en az 610 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. Yüksek lisans derecesini almış olan doktora programı adaylarından, mezuniyetinden bir seneye kadar ALES sonucu aranmaz.

 

Yabancı Dil Yeterlilik Koşulu

Adayların aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen asgari puanlardan düşük olmamak kaydıyla ilgili enstitü tarafından ilan edilen puanları elde etmeleri gereklidir.

-       TOEFL-IBT: En az 87 puan

-       YDS / ÜDS / KPDS: En az 70 puan

-       %100 İngilizce eğitim veren programlardan mezun adaylarda İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

-       Yukarıdaki yabancı dil sınav sonucu olmayan adaylar, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğünün yapacağı Seviye Tespit Sınavından minimum 70 almaları gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Acıbadem Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik lisansüstü programına kabul için aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir.

-       Yukarıda belirtilen biyoinformatik temeli oluşturabilecek ilgili alanlarda, en az dört yıllık bir lisans programından (B.Sc.) mezun olmak

-       Bu lisans programındaki genel ortalama notunun B/B+ (ABD sistemi) ya da en az “iyi” dereceyle (İngiltere sistemi-2nd class upper division) mezun olmak

-       Yazılı ve sözlü akıcı İngilizcesi olması

-       Temel bilgisayar becerisi olması (Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook; use and structure of the Internet)

-       Acıbadem Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kabul koşullarını sağlaması

Bu liste dışında ilgili alanlardan mezun olmuş kişilerin başvurması durumunda kabul komitesinin değerlendirmesi, kabul için esas alınacaktır. Program koordinatörlüğü, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Bununla birlikte, bazı mülakat sınavları yaparak belirli derslerdeki seviyelerini belirleyip muaf tutabilir.

 

Lisansüstü Başvurusu için Gerekli Belgeler

 1. Adayların mezuniyet durumlarını gösteren lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi
 2. Adayların lisans ders not çizelgelerinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. Yabancı dil sınavı sonuç  belgesi,
 5. İki adet referans mektubu
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 7. Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir yazı, (askerlik görevini tamamlamış olan adayların durumlarını gösterir belge)
 8. İlgili enstitü ve kabul komitesi tarafından ilan edilen ek belgeler

Başvuru değerlendirmesi, lisansüstü eğitime giriş sınavı puanı (yüzde 50’den az olmamak koşulu ile), mezuniyet not ortalaması, mülakat veya yazılı sınav notu, dil yeterlik düzeyi gibi kriterlerden oluşan bir başarı puanına göre yapılır.

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda,  ilgili Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programa şartlı kabul edilebilirler:

 • Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu
 • Dil Yeterlik Sınav Sonucu
 • Tanınırlık Belgesi (yurt dışından alınan diplomalar için)

Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının bitiş tarihine kadar tamamlamaları şarttır. Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin statüleri, izleyen dönemin başından itibaren lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür. Bu öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları derslerden ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenleri not ve kredileri ile lisansüstü programlarına aynen sayılır. Bu şekilde sayılan derslerin toplam kredisi, öğrencinin lisansüstü programından mezun olabilmek için gereken toplam kredinin en fazla %50’si olabilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Acıbadem Üniversitesi Biyoistatistik ve Bioinformatik Tezli Yüksek Lisans Programına kabul için aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir.

-          Yukarıda belirtilen Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programına temel oluşturabilecek ilgili alanlarda, en az dört yıllık bir lisans programından (B.Sc.) mezun olmak.

-          Bu lisans programındaki genel ortalama notunun B/B+ (ABD sistemi) ya da en az “iyi” dereceyle (İngiltere sistemi-2nd class upper division) mezun olmak

-          Yazılı ve sözlü akıcı İngilizcesi olması

-          Temel bilgisayar becerisi olması (Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook; use and structure of the Internet)

-          Acıbadem Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kabul koşullarını sağlaması

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul