Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

TÜBITAK Projeleri

Tamamlanmış Projeler

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı
Prof. Dr. Hüseyin Özcan Çakmak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Enjekte Edilebilen Kıkırdak Üretimi
Prof. Dr.Hacer Özgen Narcı Sağlık Yönetimi Hastane Endüstrisinde Rekabetin Verimliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Farklı İllerden Toplanan İçme Sularında Tiroid Bezine İyot Alımını Engelleyen Perklorik Asit (ClO4-) Düzeylerinin HPLC-MS/MS Yöntemiyle Belirlenmesi
Doç. Dr. Banu Coşar Göz Hastalıkları Deneysel Pseudomonas Kornea Ülserinde Çapraz Bağlama Tedavisinin Etkinliği
Doç Dr. Abdurrahman Coşkun Tıbbi Biyokimya Transplantasyon öncesi kullanılan karaciğer ve böbrek koruma solüsyonlarının proteomik analizi
Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Akyerli Boylu Tıbbi Biyoloji Hepatosellüler Karsinoma Gelişiminde Rol Oynayan Bir Çevresel Faktör Aflatoksinin Yol Açtığı Genetik Değişikliklerin Araştırılması
Doç. Dr. Koray Özduman Beyin ve Sinir Cerrahisi Beynin Düşük "Gradeli" Hemisferik Gliomlarında Genetik Bozukluklar MR'da Görünen Tümör Sınırlarının Dışına Taşar mı?
Prof. Dr. Kültegin Ögel Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisinde Bireyselleşitirilmiş Tedavi Planı Oluşturulacak Web Temelli Aracın Geliştirilmesi
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim DNA Karma Yöntemi İle Endüstriyel Uygulamalar İçin Farklı Lipaz Ve Selülaz Veritabanı Ve Kütüphanesinin Oluşturulması
Sevim Dalva Aydemir Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Identification of epigenetic drug(s) that impact cell proliferation in tumor cell lines with different origin that harbor C288T mutation on hTERT Promoter and characterization of their effects on tumor cell proliferation and viability.
Doç. Dr. Serkan Deveci Tıp Fakültesi Silika Yapılı Nanopartiküllerin Spermatogenez Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz
Tıp Fakültesi
İzlenebilir Değişken Alanlı Elektroforez
Uzm. Dr. Ayşe Ebru Kılavuzoğlu Tıbbi Biyoloji Kadınlarda Dönemsel Kan Östrojen Düzey Değişikliklerinin Kornea Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Abdurrahman Coşkun Tıbbi Biyokimya Bilim Dalı
Modifiye University Of Wisconsin Solüsyonunun Sıçan Böbrek Dokusu Saklama Süresine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Devrim Öz Arslan Biyofizik Bilim Dalı Kardiyolipin Ve Otofaji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Prof. Dr. Meltem MüftüoğluMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kanser Tedavisine Yönelik DNA Polimeraz Gama Enzimini Hedefleyerek Mitokondriyel Baz Eksizyon Tamir Mekanizmasını Bloke Eden Küçük Molekül İnhibitörlerinin Belirlenmesi Ve Etkinliklerinin Saptanması
​​Yrd. Doç. Dr. Fatma Beste Kınıkoğlu Erol Tıbbi Biyoloji ABD Üç Boyutlu Ve Vaskülarize Bir Yapay İnsan Ağız Mukozası Geliştirilmesi​​​​​​​​​​
Yrd. Doç. Dr. Emel Baloğlu Farmokoloji Hipoksik kardiyomiyositlerde HIF-2? geninin Na/K-ATPaz pompasının ekspresyon ve fonksiyonuna etkisinin incelenmesi​​​​​​​​​​
Prof. Dr. M. Murat Şamlı Bursa Acıbadem Hastanesi Prostat Kanserinde Paclitaxel'In Mirna Ve Gen Expresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Akne Vulgaris Etyolojisinde Epidermal Büyüme Faktörü, Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü Miktarı, İfadesi ve Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Arastırılması
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer'da Araştırılması (Slovenya)
Yrd. Doç. Dr. Devrim Öz Arslan Biyofizik Hasarlı PC12 Hücrelerinde Sitidin 5’-difosfokolin’in (CDP-Ch) Otofaji ve Mitofaji Üzerine Etkisinin İncelenmesi.
Yrd. Doç. Dr. Deniz Yücel Histoloji-Embriyoloji Polimerik hücre taşıyıcıların topografisinin ve meningeal hücrelerin mezenkimal kök hücre farklılaşması üzerine etkileri
Prof. Dr. Güldal Süyen ​​​​​Fizyoloji OPTOSİS: İnme Sonrası Hareketin Geri Kazanılması İçin Taşınabilir Optik Beyin Bilgisayar Ara Yüzü ve Ortezis Sistemi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal
Tıbbi Biyokimya
Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer'da Araştırılması (Slovenya)
​Yrd. Doç. Dr. Mehmed Buğrahan Bayram Tıp Mühendisliği Asgari Sayıda Elektroensefalografi Elektrotu Kullanarak Beyin-Bilgisayar Arayüzü Uygulaması Hazırlığı
​Yrd. Doç. Dr. Hande Argunşah Bayram Tıp Mühendisliği Biyolojik Geri Bildirimin Koşu Esnasında Diz Eklemi Biyomekaniğine ve Kalp Ritmine Olan Etkisi​​​​​​​​​​


Devam Eden Projeler

1001 Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Tıbbi Mikrobiyoloji Biyolüminesans Temelli Hızlı Antimikrobiyal Duyarlılık Saptama Kiti ve Aygıtı Onur Karatuna, Hale Muşlu, Cemal Draman
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Proteomik Profillerinin MALDI-Görüntüleme Yöntemi ile Belirlenmesi Mete Düren, Ümit İnce, Fatma Tokat, Yasemin Furtun
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Oktay Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Gliomalara Yatkınlık Sağlayan 8q24.21 Bölgesindeki SNP’lerin Moleküler Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması Cemaliye Akyerli Boylu , Mustafa Cengiz Yakıcıer , İkbal Agah Ince , Fatma Beste Kınıkoğlu, Murat Aydın Sav , Mustafa Necmettin Pamir , Osman Uğur Sezerman (Danışman, Sabancı Üniversitesi), Şevin Turcan (Danışman, MSKCC, New York)
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Sporadik Alzheimer Hastalığı için Yeni Bir Genetik Faktörü Olarak Baz Eksizyon Tamir Genlerinin Genetik Varyantlarının Taranması ve Değerlendirilmesi Dilaver Kaya, Gülay Kenangil ve Mustafa Ülker (İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi), M. Cengiz Yakıcıer (Danışman), Nadja C. de Souza Pinto Lardner (Danışman , Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya)
Prof. Dr. Ahmet Özbilgin( Celal Bayar Üniversitesi ) Tıbbi Mikrobiyoloji Leishmania tropica’da Antimon Direnci Gelişiminden Sorumlu Gen Ekspresyon Regülasyonunun Moleküler Mekanizmasının Belirlenmesi." Özgür Kurt ve Işın Akyar , Yusuf Özbel (Ege Üniversitesi), Hatice Ertabaklar (Adnan Menderes Üniversitesi), Fadile Yıldız Zeyrek (Harran Üniversitesi), Mehmet Harman (Dicle Üniversitesi), Gülnaz Çulha (Mustafa Kemal Üniversitesi), İpek Östan Ural (Celal Bayar Üniversitesi), Yavuz Yeşilova (Harran Üniversitesi), Tanıl Kocagöz (Danışman), Seray Özensoy (Danışman, Ege Üniversitesi), Cumhur Gündüz (Danışman, Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. İkbal Agah İnce Tıbbi Mikrobiyoloji
Gribal Enfeksiyonlarda Epigenetik Kontrol Mekanizmaların Araştırılması Ömer Faruk Taştan, Zeynep Kanlıdere ,Ayca Zeynep İlter. Ayşe Sesin Kocagöz,Derya Dilek Kançağı
Prof. Dr. Uğur Özbek Tıp Fakültesi Febril Nöbet Sonrası Epileptogenez Sürecinin Araştırılması. Sadık Barış Salman, Hüseyin Şeker(Y.Dışı Araştırmacı), Fatma Yeşim Kesim, Özlem akman(araştırmacı), Sibel Aylin Uğur İşeri(Araştırmacı)


1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
M. Zeki Durak ( Yıldız Teknik Üniversitesi) Tıbbi Mikrobiyoloji Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi Işın Akyar Aysel Karataş (Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları) Burcu Ekim (Gazi Üniversitesi) Onur Karatuna (Danışman) Aykutlu Dana (Danışman, Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Özgün 2-indolinon bileşiklerinin anti-interlökin 1 ve kemoterapötik ilaçlar olarak geliştirilmesi-Alt proje 2: DNA tamir inhibitörlerinin polipsiz kalıtsal kolon kanseri (MLH1 gen defekti) tedavisi için yeni bir ilaç olarak geliştirilmesi. Cengiz Yakıcıer, Burak Erman (Koç Üniversitesi), Nilgün Karalı (İstanbul Üniversitesi), Batu Erman (Sabancı Üniversitesi), Gökçe Cihan Üstündağ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün Tıp Fakültesi
Esnek Endoskopi Amaçlı Robotik Sistem Diler Kitapçıoğlu, Pelin Çelikbilek Erkasap,Mehmet Emin Aksoy
Yrd. Doç. Dr. Emre Deniz

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kanser Tedavilerinde Sitotoksik İlaçlara Karşı Gelişen Direnç Mekanizmalarının CRISPR/Cas9 Teknolojisi Kullanılarak Genom Düzeyinde Taranması ve Modellenmesi Zeynep Tokcaer Keskin (Araştırmacı), Meltem Müftüoğlu (Danışman), Cengiz Yakıcıer (Danışman), Batu Erman (Danışman/Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Alp Dinçer Tıp Fakültesi
Glial Beyin Tümörlerinin Genetik, Metabolik ve Histopatolojik Özelliklerini Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Non-invaziv Olarak Gösterebilecek Tanısal Ürün Geliştirilmesi Koray Özduman, Alpay Özcan, Özge Can (Danışman), Esin Öztürk Işık (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya
Demans Için Yaygın Kullanılabilecek Bir Tarama Testinin Standardizasyonu, Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti Ve Biyolojik Belirteçlerin Araştırılması Lütfü Hanoğlu (Araştırmacı), Betül Şahin
Doç. Dr. Özge Can Tıp Mühendisliği
Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi Tanıl Kocagöz, Güldal Süyen, Serap Arbak, Tuğba Arzu Özal İldeniz, Tarık Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi), Deniz Bayçın Hızal (Turgut İlaçları A.Ş.), Ahmet Emin Atik , Recep Serdar Alpan, Yiğit Erdemgil, Zeynep Zülfiye Yıldırım Keleş


1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Aslı Semerci Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Protein miktar analiziyle Alzheimer Hastalığı erken tanısı için yöntem geliştirme (Proje no. 2150405) Danışman Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu


1601 Çağrı Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi Girişimcilik Ve İnovasyon Sertifika Eğitimi


2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Tuğçe Bozkurt Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
MSH2 Gen Mutasyonunun Neden Olduğu Kalıtsal Polipsiz Kolon Kanser Hücresini Seçici Olarak Öldüren Molekülün Araştırılması Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu (Danışman)
Çağla Akduman Tıp Fakültesi Sporadik Alzheimer hastalığında DNA tamir genlerinin epigenetik regülasyonu Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu (Danışman)


2515 COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya
Alzheimer Hastalığı'nda Periferal Mitokondriyal Disfonksiyon
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya
Nörodejeneratif Beyin Dokusundaki Protein Değişkliklerin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Belirlenmesi


3001 Başlangıç AR - GE Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ağırbaşlı Tıbbi Biyoloji Postmenopozal kadınlarda D vitamini ile lökosit telomer uzunluğu arasındaki ilişkinin araştırılması
Prof. Dr. Fehime Aksungar Tıbbi Biyokimya Nöron Hücrelerinde, Uzun Süreli Açlık Modelinin, Enerji Metabolizması Ve Mitokondrial Fonksiyonlara Etkileri Devrim Öz Arslan (danışman)
Doç. Dr. Ükke Karabacak Hemşirelik Ventrogluteal Alana Intramüsküler İlaç Uygulamada Ölçüm Aracı Geliştirme ve Simülasyonu Alper Karacan, Coşkun Cengiz , Özlem Doğu, Sakarya Üniversitesi; Ela Yılmaz Coşkun, Namık Kemal Üniversitesi


3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Yrd. Doç. Dr. Meltem Kolgazi Fizyoloji Sıçanda Endotoksemi Modelinde Vagal Stimulasyonun Olası Anti-enflamatuvar Etkileri ve bu Anti-enflamatuvar Etkilere Ghrelin, Oreksin ve Nesfatin-1 Peptitlerinin Rolü Cemaliye Akyerli Boylu, Evren Kılınç (Danışman), Güldal Süyen (Danışman), Berrak Yeğen (Danışman, Marmara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ağırbaşlı Tıbbi Biyoloji Yüksek Dansiteli Lipoprotein-Kolesterol (HDL-K) Seviyelerinin Otofaji ile İlgili Genlerin İfadesi ile İlişkisi Evren Kılınç, Devrim Öz Arslan (Danışman)

TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal
Tıbbi Biyokimya
Alzheimer Hastalığı Tedavisine Yönelik Yeni Doğal Bileşiklerin Tanımlanması ve Nörodejenerasyon Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Polonyo)

Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman ​​​​​

Kolon Kanseri Etiyolojisindeki Epigenetik Ve Diğer Faktörler Ile Bu Faktörlerin

Hedeflediği Önemli Yolakların Belirlenmesi

Begüm Özemek ,Gamze Akgün
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal ​​​​​ Nörodejeneratif Beyin Dokusundaki Protein Değişkliklerin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Belirlenmesi Nagehan Ersoy Tunalı, Mehmet Ozansoy, Emel Akgün, İlknur Keskin, Lütfü Hanoğlu
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman ​​​​​ In vitro ve In siliko yontemlerin kombinasyonuyla hedeflendirilmis anti kanser ilaci gonderilmesi icin peptid tasarimi Hüseyin Cahit Burduroğlu, Ege Ülgen, Nogayhan Seymen
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Bacillus Thermocatenulatus Lipazının (Btl2) Endüstriyel Uygulamalarda Kullanmak Üzere Protein Mühendisliği Yöntemleri ile Organik Çözücüler Içerisinde Daha Iyi Çalışır Hale Gelmesinin Sağlanması (Slovenya)
Aslı Yenenler, Günseli Bayram Akçapınar
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Üçlü Negatif Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Yanıtın Matematiksel Modeller Ve Hayvan Deneyleriyle Tespit Edilmesi 
Meltem Müftüoğlu (Araştırmacı), Gül Başaran (Araştırmacı)

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL